Facts / ข้อมูล

Average temperature 23°.

อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี 23 องศาเชลเชียล
 

Pakchong land area 1,040,312.50 Rai (1 rai = 1,600 square meters).

พื้นที่อำเภอปากช่อง 1,040,312.50 ไร


Population 192, 080 in 2014

ประชากร 192,080 คน สถิติปี 2557

Distance to Bangkok 180 km. Saraburi 65 km

Korat 100 km.

ระยะทางจากกรุงเทพฯ 180 ก.ม

ระยะทางจากสระบุรี 65 ก.ม
ระยะทางจากนครราชสีมา 100 ก.ม

 

Source / ขอบคุณข้อมูลจาก 
 th.wikipedia.org

1/3